Motivering gunningsbeslissing

Joris Bax op LinkedIn, december 2019

De inhoud en met name de motivering van de gunningsbeslissing blijft de gemoederen bezighouden.

Dan de inhoud en omvang van de motivering van de gunningsbeslissing. Artikel 2.15 jo 2.130 Aw schrijft voor dat de relevante redenen en kenmerken van de winnaar bekend moeten worden gemaakt, alsook de naam van de winnaar. De Gelderse voorzieningenrechter oordeelt daarover dat

– het enkel verstrekken van de scores van de afgewezen inschrijver en de winnaar onvoldoende is. Die scores moeten worden toegelicht.
– tot op zekere hoogte moet worden gemotiveerd wat de winnaar op onderdelen beter heeft gedaan. De enkele motivering van de ‘eigen’ scores volstaat dus niet.

In hoeverre dat laatste onderdeel gaat, hangt af van de concrete (omstandigheden van de) aanbesteding. Logisch is dat voor ieder subgunningscriterium waarop de winnaar beter scoort dan de afgewezen inschrijver, de aanbesteder de score van de winnaar motiveert.

Aanbesteders moeten in ieder geval deze twee zaken opnemen als motivering van de gunning. Omdat de gemeente in onderhavig vonnis niet toelichtte waarom de winnaar hoger scoorde, werd hij geboden een nieuwe gunningsbeslissing te nemen en die afdoende te motiveren.

Inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.