De ernstige beroepsfout steeds minder ernstig toegepast

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Eerder besprak ik het systeem van de uitsluitingsgronden en de uitsluitingsgrond past performance. Er is nog een uitsluitingsgrond met een even grijze als onduidelijke achtergrond: de ernstige beroepsfout.

Deze uitsluitingsgrond lijkt een soort van verzamelbak. Het omvat alle onrechtmatige gedrag in de uitoefening van het beroep dat er op enigerlei wijze toe leidt dat integriteit van de ondernemer in twijfel kan worden getrokken. De Gids Proportionaliteit (welke waarde we daaraan ook moeten toekennen) noemt het een open norm.

Uit de rechtspraak blijkt dat de volgende gedragingen een ernstige beroepsfout oplever(d)en:

– overtreding van de mededingingsregels waarbij een boete is opgelegd;

– tekortschieten bij de uitvoering van een overeenkomst;

– niet nakomen van (milieu)vergunningen.

Deze gedragingen zijn inmiddels deels ondervangen met eigen afzonderlijke uitsluitingsgronden. De vraag rest dan ook, wat er nog onder de ernstige beroepsfout valt.

Mijns inziens alle onrechtmatige gedragingen die niet onder een eigen uitsluitingsgrond vallen en waardoor aan de integriteit kan worden getwijfeld. Voor het toepassen van de uitsluitingsgrond is geen (onherroepelijk) vonnis nodig. Uit rechtspraak blijkt dat zelfs krantenartikelen voldoende kunnen zijn om gedrag aannemelijk te maken. Zolang uit de bronnen maar een bepaalde gedraging blijkt. Als de past performance voor de praktijk al ingewikkeld zou zijn, dan is de ernstige beroepsfout dat zeker.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 10 augustus 2023.

Auteur: Joris Bax