Anonimiseren: nut of noodzaak?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Deze week weer een kort geding. Gaat te ver om alles te bespreken, maar een onderwerp springt eruit: anonimisering van inschrijvingen.

Het gebeurt regelmatig dat met name de uitwerking van de kwalitatieve gunningscriteria (op een manier) geanonimiseerd moet worden. De reden daarvoor is dat de inschrijvingen dan eerlijker en zuiverder beoordeeld kunnen worden.

Vooropgesteld: het aanbestedingsrecht staat aan een eis tot anonimisering niet in de weg. Als aanbesteder mag je die eis dus stellen. Zeker als het doel is om een zekere gelijke behandeling te waarborgen.

Is het zinvol, is de volgende vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Althans, niet waar het schriftelijke stukken betreft (zie mijn blog over de smaaktest/poc/etc.). De beoordelingscommissie moet bestaan uit voldoende deskundige beoordelaars.

Aangenomen mag worden dat zij, als ze voldoende deskundig zijn, de markt en de opdracht goed kennen. Aangenomen mag worden dat een beoordelaar, mits die voldoende deskundig en specialistisch is, inschrijvingen waarschijnlijk toch wel kan herkennen. Ongeacht hoe anoniem ze worden geschreven. De zittende opdrachtnemer zal immers termen pogen te vermijden, en dat valt op. Andere inschrijvers zullen andere zaken vermijden, zoals verwijzingen naar andere opdrachtgevers. Bovendien heeft iedere inschrijver vaak wel iets wat hem onderscheidt van anderen.

Aangezien inschrijvers waarschijnlijk snel herkent, is een anonimisering mijns inziens niet zinvol. Bovendien, als er dan in een evaluatiegesprek over wordt gesproken, leidt het waarschijnlijk weer tot een kort geding.

Nooit anonimiseren: dat lijkt me niet wenselijk. Een anonieme smaak/poc/etc. blijft nog steeds de voorkeur verdienen. Met name als die wordt gedaan door/voor personen die niet in de formele beoordelingscommissie zitten en meer belang hechten aan andere zaken dan de kwaliteit van een inschrijving.

https://lnkd.in/ePhxedgD

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 7 augustus 2023.

Auteur: Joris Bax