Gronduitgifte en de gevolgen van het Didam-arrest

De (zuivere) gronduitgifte valt buiten het aanbestedingsrecht. Maar een overheidslichaam moet op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel een soort van verkoop- of biedprocedure houden om alle geïnteresseerden een gelijke kans op verwerving te bieden.

De gevolgen van het Didam-arrest voor toekomstige gronduitgiftes waren op zich wel duidelijk. De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelt dat ook in reeds gesloten overeenkomsten kan worden ingegrepen, als niet conform het Didam-arrest is gehandeld.

Een aantal constateringen uit het vonnis:

– Een gemeente mag grond in beginsel niet een-op-een uitgeven.

– Een overheid is verplicht transparantie te betrachten als “redelijkerwijs te verwachten valt dat er meer gegadigden zullen zijn” voor de uitgifte. Daarvoor is “enige vorm van interesse” al voldoende.

– De gelijke kansen worden geboden door een selectieprocedure waaraan tijdig een passende mate van openbaarheid wordt gegeven. Die aankondiging bevat alle relevante gegevens waaronder het tijdschema, de selectiecriteria en de beschikbare kavels.

– Eventuele criteria moeten objectief, redelijk en toetsbaar zijn.

– Als de grond een-op-een wordt uitgegeven, moet uit een voorafgaande onderzoek blijken dat er onder de objectieve, redelijke en toetsbare criteria geen andere gegadigden zijn.

– Een een-op-een gronduitgifte moet openbaar bekend worden gemaakt opdat derden de uitgifte in rechte kunnen aanvechten. De bekendmaking moet tijdig voorafgaande aan de verkoop geschieden en motiveren waarom de grond een-op-een wordt geleverd.

Lijkt verdacht veel op een aanbesteding toch?

Uitspraak: Rechtbank Midden-Nederland 18 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1017

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.