Overheden – Aanbesteder

Bij overheden ervaren wij steeds vaker dat aanbesteden gezien wordt als een onderdeel van professioneel opdrachtgeverschap. Omdat het besef groeit dat belastinggelden op een maatschappelijk verantwoorde wijze uitgegeven dienen te worden. Wij verwachten zelfs dat wanneer ‘Europa’ besluit de aanbestedingsregels af te schaffen, deze vorm van inkoop toch blijft bestaan.

Wat wij ook zien, is dat voorafgaand aan het aanbestedingsproces beter wordt nagedacht over de ‘waarom’ vraag. Deze verdergaande professionalisering van inkopen en aanbesteden heeft als neveneffect dat de realisatie van beleidsdoelstellingen, zoals duurzaamheid, bevorderen lokale economie, stimuleren ZZP’ers, etc., binnen bereik komt. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer overheden overgaan tot een afdeling inkoop & aanbesteden, in plaats van aanbesteden als een staffunctie binnen de afdeling inkoop te zien. Overheden hebben echter nog een slag te maken in het verkrijgen van deskundigheid op de diverse vakgebieden om zodoende de bestaande frustratie bij marktpartijen weg te nemen. Ook op het gebied van eerlijkheid en integriteit van de aanbestedende diensten valt nog veel aan vertrouwen te winnen bij marktpartijen.

Bovendien zorgt deze verdergaande professionalisering van inkopen voor meer transparantie en integriteit. Waarmee het inspeelt op de maatschappelijke ontwikkeling waarbij media (en burger) verwachten dat overheden haar verantwoordelijkheid nemen en daarover rekenschap afleggen. Het positieve bijeffect hiervan is dat overheden geleidelijk aan het vertrouwen van de burger terugwinnen.

Marktpartijen – Inschrijver

Vooralsnog behoort het inschrijven op aanbestedingen aan bedrijven toe die daar de mensen en het geld voor (over) hebben. Dit is ook de groep bedrijven die het aanbesteden omarmt. Daartegenover staat een grote groep (MKB, ZZP’ers) die wel graag mee wil dingen indien de voorwaarden ruimer gesteld zouden zijn, of indien de investering die zij daarvoor moeten doen met meer zekerheid leidt tot een opdracht, of indien die investering minder groot en daardoor minder belastend is voor hun onderneming en de dagelijkse gang van zaken. De Aanbestedingswet maakt het verwerven van opdrachten via aanbestedingsprocedures voor deze groep toegankelijker. We zien nu al een toename in het aantal MKB bedrijven dat aan de bel trekt wanneer zij de procedure of uitslag in twijfel trekken. Onze bijdrage zal in deze dan ook vooral liggen in het schrijven van juridische brieven en het geven van advies over hoe de waarde van de opdracht zich verhoudt tot het voeren van een juridische procedure. Met andere woorden is procederen wel bedrijfseconomisch verantwoord.

Brackmann Aanbestedingsspecialist

Wij voorzien dat ons kantoor organisch zal blijven groeien waarbij we zullen blijven inspelen op de behoeftes van enerzijds de medewerkers en anderzijds de behoeftes die de markt van ons vraagt inzake kennis en kunde. Voor wat betreft de kantoorgrootte zal hierin, ingegeven door de markt, een plafond zijn. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat de organisatie beheersbaar blijft. Brackmann Aanbestedingsspecialist heeft niet de ambitie om het grootste kantoor te worden op het gebied van het  aanbestedingsrecht, wel willen we de autoriteit in Nederland zijn voor zowel aanbestedende diensten als voor marktpartijen.

Voor onze medewerkers willen wij een inspirerende werkgever zijn die ruimte biedt voor persoonlijke en vakinhoudelijke verkenning en ontwikkeling, waarbij professionaliteit en vakinhoudelijke kennis en kunde een vanzelfsprekend goed zijn.

Onze uitdaging

Brackmann Aanbestedingsspecialist wil als specialist in aanbestedingsrecht haar bijdrage leveren aan de open en eerlijke concurrentie in het lokale en nationale zakenleven. Ook willen wij ons aandeel leveren in de verdere professionalisering van zowel aanbestedende diensten als marktpartijen. Daarnaast willen wij voor onze medewerkers een inspirerende werkgever zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, professionaliteit, vakinhoudelijke kennis en kunde, sfeer en werkomgeving.