Praktische informatie – Motivering gunningsbeslissing

De aanbestedende dienst moet de gunningsbeslissing deugdelijk motiveren. In artikel 2.130 Aw is het kader daarvoor vermeld: de relatieve voordelen en kenmerken van de winnende inschrijver.

Uit de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en adviezen van de Commissie voor Aanbestedingsexperts blijkt een invulling van deze wettelijke bepaling. Als norm geldt dat de afgewezen inschrijver uit de verstrekte informatie zijn juridische positie moet kunnen bepalen.

Een deugdelijke motivering bevat de volgende aspecten:

  • Naam van de winnende inschrijver
  • De rangschikking van de inschrijving van de betreffende afgewezen inschrijver
  • De scores van de winnende en de afgewezen inschrijver op alle sub(sub)gunningscriteria
  • De redenen waarom de aanbestedende dienst aan de inschrijving van de afgewezen inschrijver niet de maximale score heeft toegekend
  • De relatieve voordelen en kenmerken van de inschrijving van de winnende inschrijver

Aandachtspunten:

  • Het is verstandig om te beschrijven hoe het beoordelingsproces is verlopen (zie bij ‘Beoordelingsproces’).
  • Indien de opdracht een raamovereenkomst betreft, noemt de aanbestedende dienst de namen van alle winnende inschrijvers met wie zij een raamovereenkomst wil sluiten.
  • De motivering van de gunningsbeslissing is ten opzicht van de laagst gerangschikte inschrijver met wie de aanbestedende dienst een raamovereenkomst wil sluiten.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.