Privacy- en cookieverklaring

Brackmann B.V. t.h.o.d.n. Brackmann Aanbestedingsspecialist is een advocatenkantoor dat juridische dienstverlening verricht. In dat kader verwerkt ons kantoor persoonsgegevens.
Met deze verklaring geeft Brackmann Aanbestedingsspecialist uitvoering aan de geldende privacywetgeving. Brackmann Aanbestedingsspecialist behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen en/of de toepasselijke wet- en regelgeving voordoen. De meest recente versie van deze verklaring is raadpleegbaar op onze website www.aanbestedingsspecialist.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Brackmann Aanbestedingsspecialist?

Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Brackmann Aanbestedingsspecialist persoonsgegevens verwerkt, zoals:

 • (potentiële) cliënten,
 • relaties,
 • bezoekers van onze website,
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij ons kantoor als advocaat optreedt,
 • personen die bij ons kantoor solliciteren.

Brackmann Aanbestedingsspecialist verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, die wij hebben ontvangen van wederpartijen en/of derden, die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en/of die wij hebben ontleend aan andere bronnen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende categorieën:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier en/of uitvoering van uw opdracht,
 • persoonsgegevens die wij hebben ontvangen uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en LinkedIn,
 • uw persoonsgegevens die cliënten en/of wederpartijen en/of andere derden in het kader van onze dienstverlening aan ons hebben verstrekt,
 • persoonsgegevens betreffende uw bezoek aan onze website,
 • persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie,
 • contactgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van een event, seminar en/of andere bijeenkomsten.

Doeleinden en grondslagen

Brackmann Aanbestedingsspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het verstrekken van juridische dienstverlening aan onze cliënten en/of relaties en het voeren van (gerechtelijke) procedures,
 • advisering, bemiddeling en/of verwijzing
 • het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen,
 • het innen van declaraties
 • acquisitie-, marketing- en communicatiedoeleinden,
 • werving en selectie (sollicitatie).

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uitvoering van de overeenkomst met cliënten en/of relaties,
 • voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • uw toestemming,
 • een gerechtvaardigd belang.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Brackmann Aanbestedingsspecialist neemt passende maatregelen teneinde uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en beschermen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daartoe hebben wij – rekening houdend met de stand van de techniek – passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die steeds bijgewerkt worden. De samenwerking met onze ICT-leveranciers is gebaseerd op een verwerkersovereenkomst waarin beveiligingsmaatregelen zijn geborgd.

Delen met derden

Brackmann aanbestedingsspecialist deelt persoonsgegevens – op basis van de in deze verklaring genoemde doeleinden en grondslagen – met de volgende derden:

 • derden die van belang zijn voor het verstrekken van onze dienstverlening, zoals wederpartijen, andere advocaten, derden (bijvoorbeeld deskundigen), gerechten en overheidsinstanties,
 • toezichthouders en/of andere met openbaar gezag beklede instanties voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat,
 • externe leveranciers zoals onze ICT-leveranciers en/of andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden

Indien door ons ingeschakelde derden uw persoonsgegevens verwerken, zijn deze zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving. Brackmann Aanbestedingsspecialist (verwerkingsverantwoordelijke) sluit met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de geldende privacywetgeving stelt.

Bewaartermijnen

Brackmann Aanbestedingsspecialist bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijk geldende bewaartermijnen en met inachtneming van de geldende privacywet- en regelgeving.

Uw rechten

U kunt Brackmann Aanbestedingsspecialist te allen tijde verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te beperken.
Brackmann Aanbestedingsspecialist neemt uitsluitend verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Teneinde te kunnen verifiëren dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Brackmann Aanbestedingsspecialist aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij kan gedacht worden aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw eventuele verzoek kunt u richten aan info@aanbestedingsspecialist.nl of naar Brackmann Aanbestedingsspecialist, Straatweg 231 3054 AG Rotterdam.

Cookies

Brackmann Aanbestedingsspecialist gebruikt functionele cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat voorkeursinstellingen worden onthouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over de cookies en vragen wij uw expliciete toestemming. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Brackmann Aanbestedingsspecialist krijgt geen inzage in de (volledige) IP-adressen van websitebezoekers.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met ons:

Brackmann Aanbestedingsspecialist
Straatweg 231
3054 AG Rotterdam
T 010-3032949
E info@aanbestedingsspecialist.nl